Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny?

Krajowy System Elektroenergetyczny, w skrócie KSE, to sieć połączonych ze sobą linii i stacji elektroenergetycznych, które służą dostarczeniu energii elektrycznej od wytwórcy do wszystkich regionów kraju.

 

Co to jest i jak działa stacja elektroenergetyczna?

Stacje elektroenergetyczne są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, co pozwala znacząco zmniejszyć jej straty podczas przesyłu. W systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomów napięć. Energia, za pośrednictwem stacji wysokich napięć trafia do sieci dystrybucyjnych (mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ)). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej stąd do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – takich jak zakłady przemysłowe, szkoły, szpitale i gospodarstwa domowe.

 

Dlaczego stacje energetyczne są modernizowane?

Stacja Joachimów została wybudowana w 1963 r. Modernizacja jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z wiekiem się zużywają. Obecnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują wiele inwestycji, dotyczących zarówno stacji elektroenergetycznych, jak i linii energetycznych, których celem jest rozbudowa i unowocześnienie systemu przesyłowego, a finalnym efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię elektryczną.

 

Czy polski system połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów?

Tak. Krajowy System Elektroenergetyczny połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów – m. in. krajów Unii Europejskiej. Taka współpraca pozwala nie tylko na międzynarodową wymianę energii elektrycznej, lecz przede wszystkim zapewnia możliwość dostarczenia do Polski energii elektrycznej z zagranicy, w przypadku np. wystąpienia poważnej awarii w systemie.

 

Czy po modernizacji teren stacji powiększy się?

Nie, stacja będzie funkcjonować na tym samym terenie, co obecnie.

 

Kto decyduje o zlokalizowaniu stacji w danym miejscu?

Lokalizację stacji i linii planują doświadczeni inżynierowie PSE S.A. Planowanie stacji i linii jest konieczne, aby zapewnić stabilne działanie systemu i wykonywane jest na podstawie analizy zapotrzebowania regionu/obszaru w energię elektryczną.

 

Kim w inwestycji są PSE?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14.000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

 

Kto będzie realizował Inwestycję?

Inwestycja będzie realizowana przez firmę ELTEL Networks Energetyka S.A.
ELTEL, to doświadczony i ceniony dostawca kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Firma powstała w wyniku połączenia w jedną spółkę trzech wiodących Wykonawców w branży budownictwa elektroenergetycznego, firm ELTEL Networks z Olsztyna, Rzeszowa i Torunia. Atutami firmy są: ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, własne Centrum Szkoleniowe – unikalny w skali europejskiej nowoczesny poligon szkoleniowy dla monterów pracujących na liniach napowietrznych WN, Biura Projektowe w Olsztynie, Rzeszowie i Toruniu, wyszkoleni monterzy i profesjonalna kadra techniczna zarządzająca projektami, doświadczony zespół do obsługi administracyjno-prawnej inwestycji, profesjonalny sprzęt i baza transportowa, własne magazyny i warsztaty, Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem, certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

 

Z jakich funduszy jest finansowana modernizacja stacji?

Modernizacja stacji finansowana jest ze środków własnych PSE S.A., spółki Skarbu Państwa, która jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

 

Jak długo potrwa modernizacja?

Modernizacja stacji Joachimów będzie trwała do końca lutego 2019 r.

 

Czy w trakcie modernizacji będą wyłączenia prądu?

Modernizacja stacji nie będzie powodowała przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych.

 

Czy przebudowywane będą też linie energetyczne przy stacji?

Nie. Linie nie będą przebudowywane. Modernizacja nie będzie miała wpływu na zmianę powiązań stacji z KSE.

 

Jak duży będzie zakres prac związanych z remontem?

Zadanie modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Joachimów Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co w pierwszym okresie oznacza konieczność uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń, a w drugim etapie – prace budowlane i remontowe. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w broszurze informacyjnej oraz na stronie internetowej: www.stacjajoachimow.pl.

 

Czy mieszkańcy naszej gminy będą mieli jakieś korzyści z tej modernizacji?

Zmodernizowana stacja elektroenergetyczna Joachimów zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie Olsztyn, powiecie częstochowskim oraz w całym województwie śląskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

 

Jak można się skontaktować z Wykonawcą prac?

Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy
lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy na stronie www.stacjajoachimow.pl lub skontaktować się z rzecznikiem inwestycji, Panem Tomaszem Dudzińskim, pod nr telefonu: + 48 502 175 301.

 

Jak stacja działa na środowisko?

Stacje i linie elektroenergetyczne są stałym elementem otoczenia. Podobnie jak w przypadku linii napowietrznych, przebywanie ludzi w najbliższym otoczeniu stacji elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne. W odniesieniu do istniejących obiektów, właściwe do tego instytucje nie stwierdziły przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne, magnetyczne, jak i norm dotyczących hałasu.

 

Czy modernizacja jest bezpieczna, czy nie zwiększy się np. pole magnetyczne?

W bezpośrednim otoczeniu stacji nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Po zakończeniu modernizacji przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami.

 

Co stanie się z urządzeniami, które zostaną zdemontowane?

Urządzenia demontowane i wszelkie odpady powstałe w wyniku modernizacji Wykonawca prac zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.

 

Czy podczas modernizacji stacja będzie czynna?

Tak. Stacja w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych będzie pracować normalnie.

 

Czy przebywanie w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Stacje są tak zaprojektowane, aby poza ich terenem przebywanie ludzi i zwierząt było bezpieczne. Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane pod uprawy rolne czy hodowlę zwierząt. Przy wielu stacjach znajdują się budynki mieszkalne.

 

Czy na teren stacji elektroenergetycznej można wejść i ją obejrzeć?

Na stację elektroenergetyczną można wejść jedynie za specjalnym pozwoleniem wydawanym przez PSE. Stacja jest monitorowana i niepowołane do tego osoby nie mogą wejść na jej teren.

 

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców?

Modernizacja stacji elektroenergetycznej jest przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko w bardzo niewielkim stopniu. W przypadku tego rodzaju inwestycji, możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz zwiększeniem ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Wykonawca dołoży starań, aby prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.