Zakres prac

Modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem modernizacji jest dostosowanie rozdzielni do standardów PSE S.A., poprawa bezpieczeństwa i pewności zasilania regionu częstochowskiego w energię elektryczną.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma potrwać do 28 lutego 2019 r. i obejmuje m.in.:

 • opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii Zamawiającego,
 • częściową wymianę aparatury pierwotnej rozdzielni 400 kV (odłączników, wyłączników, uziemników, izolatorów wsporczych, przekładników prądowych i napięciowych) wraz z m.in.: instalacją i dostosowaniem obwodów wtórnych i systemów stacyjnych – lokalizacji miejsca zwarcia oraz likwidacją instalacji sprężonego powietrza,
 • wymianę istniejącego SSiN na nowy, obejmujący istniejące i nowobudowane lub modernizowane elementy stacji wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych stacji,
 • przygotowanie infrastruktury do posadowienia autotransformatora AT1 400/220 kV 500 MVA,
 • przygotowanie infrastruktury do posadowienia jednostek transformatorów regulacyjnych 220/220 kV 500 MVA przeznaczonych do pracy z autotransformatorami AT1 oraz AT2 400/220 kV 500 MVA,
 • zezłomowanie istniejących jednostek AT1, TR1 i TR2,
 • podłączenie nowych jednostek AT1, TR1 i TR2,
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji,
 • wykonanie prób technicznych, prób funkcjonalnych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia oraz badań hałasu i pola elektromagnetycznego wynikających z posadowienia większego autotransformatora i transformatorów regulacyjnych,
 • przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu,
 • przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni,
 • opracowanie nowej instrukcji eksploatacji stacji zgodnie z wymaganiami Departamentu Eksploatacji PSE S.A.