Prace na stacji wykonane we wrześniu

30 września 2019 r.

Trwa remont kanałów kablowych.

Trwały próby funkcjonalne klimatyzacji nastawni.

Wykonano czyszczenie rowu odwadniającego.

Usuwanie usterek z protokołów odbioru.

Modernizacja stacji zmierza do finału

31 sierpnia 2019 r.

Remont kanałów kablowych.

Wykonano mikroniwelację na R400 kV.

Wykonano wyburzenie budynku wartowni.

Wykonano wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie SE Joachimów oraz poza – teren Tauronu.

Wykonano sprawdzenia układu klimatyzacji.

Przeprowadzono próby funkcjonalne układu ARST.

Usuwanie usterek z protokołów odbiorowych z części elektrycznej, sanitarnej, budowlanej oraz drogowej.

Lipiec miesiącem testów

31 lipca 2019 r.

Przeprowadzono testy SAT – TPW3.

Przeprowadzono testy SAT – SZR.

Przeprowadzono testy SAT – ARST.

Trwają testy końcowe SSiN.

Opracowywanie finalnej wersji IE dla SE Joachimów.

Przeprowadzono odbiór etapu 9 – 05.07.2019 – wynik pozytywny.

Trwają próby funkcjonalne urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów.

Demontaż urządzeń zasilania 48V DC – SE Joachimów.

Remont kanałów kablowych.

Czyszczenie kanalizacji.

Prace na stacji wykonane w czerwcu

30 czerwca 2019 r.

Modernizacja TPW3.

Modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV –  pola TPW3.

Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.

Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.

Próby funkcjonalne ARST.

Testy SAT koncentratora zabezpieczeń łącza inżynierskiego: 24.06 – 27.06. zakończone wynikiem pozytywnym.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – próby funkcjonalne.

Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – próby funkcjonalne.

Mikroniwelacja terenu.

Maj miesiącem intensywnych prac

31 maja 2019 r.

Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów.

Modernizacja obwodów wtórnych R.400, R220 R15 kV –  pola AT1 – odbiór prac.

Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układ kontroli synchronizmu, koncentrator zabezpieczeń, łącze inżynierskie.

Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.

Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – próby funkcjonalne.

Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – próby funkcjonalne.

Wykonano oszynowanie pola AT1.

Uruchomiono instalacje zraszaczowe AT1 i TR1.

Uruchomiono system AWAS.

Zamontowano system wentylacji w komorze TPW1.

Wykonano próby napięciowe kabli 15 kV.

Wykonano pomiary napięć rażenia  w polu AT1.

Wykonano remont torowiska w obrębie stanowiska AT1.

Uruchomiono AT1 i TR1.

Prace na stacji w kwietniu 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów.

Modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15kV –  pola AT1.

Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układ kontroli synchronizmu, koncentrator zabezpieczeń, łącze inżynierskie.

Testy SSiN pola AT1.

Testy Administracyjne SSiN pola AT1.

Próby funkcjonalne pola AT1.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – próby funkcjonalne.

Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – próby funkcjonalne.

Zamontowano poprzeczki  bramek AT1 i TR1.

Zamontowano fundamenty i ograniczniki przepięć 220 kV.

Montaż oszynowania bramek  AT1 i TR1 i aparatury.

Montaż uziemienia w obrębie misy TR1 i placu składowym.

Montaż klatki zraszaczowej AT1.

Próby klatki zraszaczowej  TR1.

Prace wykończeniowe / budowlane / na misach AT1 i TR1.

Ułożono kabel 15 kV relacji AT1 – PWAT1.

Obudowa wylotu kanalizacji i czyszczenie rowu poza terenem stacji.

Prace na stacji wykonane w lutym i marcu

5 kwietnia 2019 r.
 1. Zabudowano fundamenty słupów bramek AT1 iTR1.
 2. Wykonano fundament ściany ppoż. TR1 – nastawnia.
 3. Zamontowano słupy zewnętrzne bramek AT1 i TR1.
 4. Budowane są podejścia instalacji ppoż. pod misy AT1 i TR1.
 5. Montowana jest klatka zraszaczowa TR1.
 6. Wykonywane są nawiązania inst. ppoż. do kiosku zaworów wzbudzających w zakresie AT1 i TR1.
 7. Prowadzone są  budowlane prace wykończeniowe na misach AT1 i TR1.
 8. Wykonano niwelację terenu pól AT1, Rogowiec.
 9. Zakończono prace związane z odwodnieniem drogi na R400 kV.
 10. Zakończono budowę kanalizacji na terenie TAURONU.
 11. Uruchomiono separatory oleju AWAS.
 12. Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów.
 13. Modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15kV –  pola AT1.
 14. Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układ kontroli synchronizmu, koncentrator zabezpieczeń, łącze inżynierskie.
 15. Modernizacja obwodów pomiaru energii – usunięcie usterek z protokołu sprawdzenia technicznego.
 16. Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.
 17. Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.
 18. Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.
 19. Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – kontynuacja prac.
 20. Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – prace instalacyjne.
 21. Demontaż istniejącej centrali telefonicznej.
 22. Uruchomienie nowej centrali telefonicznej.
 23. Demontaż układu pomiarowego w polu AT2 , wymiana przekaźników RT22 na PT4 – docelowe oraz wykonanie prób funkcjonalnych w zakresie wykonanych prac.

Intensywne prace na stacji od początku nowego roku

1 lutego 2019 r.

W styczniu br. dostosowano obwody wtórne do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Nastąpiła również modernizacja obwodów wtórnych R.400, R220 R15 kV –  pola AT1 oraz obwodów pomiaru energii i układów ogólnostacyjnych: ARST, układu kontroli synchronizmu, koncentratora zabezpieczeń, łącza inżynierskiego. Kontynuowano  modernizację klimatyzacji na stacji oraz budowę infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Prace na stacji wykonane w grudniu 2018 r.

11 stycznia 2019 r.

Modernizacja obwodów wtórnych na drugim końcu linii, prace uruchomieniowe – SE Łagisza i SE Wrzosowa. Montaż oświetlenia zewnętrznego w obrębie stanowisk transformatorów.

Nadbudowa ściany ppoż. pomiędzy AT1 i AT2.

Modernizacja sprężarkowni .

Przebudowa placu manewrowego przy nastawni i drogi na R400 kV.

Odwodnienie drogi na R400 kV.

Wymiana klimatyzacji nastawni.

Przeprowadzenie prób wodnych mis AT1 i TR1.

Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Modernizacjia obwodów wtórnych R.400, R220 R15kV –  pola AT1.

Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układu kontroli synchronizmu.

Modernizacja obwodów pomiaru energii.

Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.

Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów.

Zakończenie modernizacji pola Łagisza/Wrzosowa

30 listopada 2018 r.

W listopadzie zakończona została modernizacja pola Łagisza/Wrzosowa 220 kV oraz modernizacja obwodów wtórnych na drugim końcu linii – prace uruchomieniowe SE Łagisza i SE Wrzosowa. Dostosowano obwody wtórne do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Kontynuowana była modernizacja: obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV –  pola AT1, obwodów pomiaru energii, układów ogólnostacyjnych – ARST, układu kontroli synchronizmu, koncentratora zabezpieczeń, łącz inżynierskich oraz klimatyzacji na SE Joachimów. Rozpoczęto uzgodnienia programu testów końcowych SSiN.