Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów” wymaga szeregu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z Wykonawcą (co nastąpiło w dniu 29 stycznia 2016 r.), aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to m.in.:

  • wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia – realizacja według przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych, aktualnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie operatu wodnoprawnego, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu stacji i przebudowę urządzeń wodnych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (przewidywane zakończenie tego etapu – koniec sierpnia 2017 r.),
  • wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu, wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.